English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Adse Boosaba Connect Sab Saon

103 เรดิโอ สะออน "ฮักแพง เบิ่งแยง แบ่งปัน"

ตัวอย่างที่ ๑ (สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน)

           

สัญญานี้ทำ ณ เลขที่  ๔๔๔  หมู่ที่ ๘  เมื่อวันที่ ๑๙  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ระหว่าง นายเสรี   สายสมุทร อายุ ๒๔ ปี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๕๕  หมู่ที่ ๕ ถนน รพช. ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ

            นางสาวนวลนาง  สุดสวย อายุ ๒๑ ปี  สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ ๓๔๕ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๒  ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ตำบลนาจะหลวย อำเำภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

            โดย…………………………..ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ………………….(ถ้าีมี)

แนบท้ายสัญญา

            ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันต่อไปนี้

            ข้อ ๑. ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขายที่ดินตามหลักฐานโฉนดเลขที่ ๑๖๑๔ ระวาง ๒๑–๒๑๗/๑๘–๑๙๑ เลขที่ดิน ๘ หน้าสำรวจ ที่ ๒๔๕ เล่มที่ ๒๒ หน้า ๒๑ สารบบเล่ม….ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเนื้อที่ประมาณ ๗๐ ไร่ ๐ งาน ๑๕ ตารางวาโดยตกลงจะขายที่ดินเป็นเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ๐ งาน ๐ ตารางวา ในราคาไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เศษของไร่ให้คิดราคาตามส่วนตามหลักฐานแผนที่จำลองแนบท้ายสัญญานี้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

            ข้อ ๒. ที่ดินที่จะซื้อจะขายตามข้อ ๑. ได้กำหนดขึ้นจากจำนวนที่ดินที่จะซื้อขายโดยประมาณ ฉะนั้น ผู้จะขายตกลงยินยอมถึงการตรวจสอบเนื้อที่ รังวัดสอบเขตหรือรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่จะขายหรือจะแบ่งขายตามสัญญาข้อ ๑. ก่อน เมื่อทำการตรวจสอบเนื้อที่ รังวัดสอบเขต หรือรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่จะขาย หรือจะแบ่งขายเรียบร้อยแล้ว ได้เนื้อที่เท่าใด คู่สัญญาตกลงชำระราคาที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ที่รังวัดได้โดยคิดราคาตามข้อ ๑. เป็นเกณฑ์คำนวณ

            ข้อ ๓.ผู้จะซื้อและผู้จะขายไปทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินที่จะขาย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด ตามวันเวลาและสถานที่ซึ่งผู้จะซื้อนัดหมาย

            ข้อ ๔. ในกรณีที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบรรยายส่วนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะแบ่งขาย ให้ผู้จะซื้อเป็นผู้เก็บรักษาหลักฐานที่ดินฉบับผู้ภือทุกฉบับและผู้จะขายยินยอมให้ผู้จะซื้อเข้าครอบครองที่ดินที่จะขายหรือแบ่งขายได้ทันที

            ข้อ ๕. ผู้จะขายรับรองว่าที่ดินที่จะซื้อจะขายตามข้อ ๑. ปลอดจากภาระจำยอมอย่างใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้จะขายเป็นผู้รับผิด หากมีการรอนสิทธิในที่ดินนั้น

            ข้อ ๖. ผู้จะซื้อจะชำระราคาที่ดินให้แก่ผู้จะขายดังนี้

            ๖.๑ ผู้จะซื้อจะจ่ายเงินสดให้สำหรับราคาที่ดิน หนึ่งแสนบาท แรกในวันที่……………..

            ๖.๒ ภายใต้บังคับตามสัญญาข้อ ๖.๑ ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในที่ดินที่จะขายหรือจะแบ่งขาย ผู้จะซื้อจะชำระราคาทั้งหมดให้ผู้จะขายคำนวณราคาตามเนื้อที่ที่รังวัดสอบเขต รังวัดแบ่งแยกหรือตรวจสอบเนื้อที่ได้

ข้อ ๗. นับแต่วันทำสัญญานี้เป็นต้นไป ผู้จะขายสัญญาว่าจะไม่กระทำการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินเป็นอย่างอื่น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้จะซื้อหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดมีลักษณะเช่นว่านั้นหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวนั้น

ข้อ ๘.ผู้จะขายสัญญาว่าจะเป็นผู้ชำระค่าภาษีที่ดินที่ค้างชำระเองทั้งสิ้น

ข้อ ๙. ในกรณีที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในที่ดิน หรือบรรยายส่วนกรรมสิทธ์ในที่ดินระหว่างฤดูการประเกษตรกรรมใดให้ผู้จะขายเป็นผู้จัดเก็บค่าเช่าในฤดูการประกอบเกษตรกรรมนั้น

ข้อ ๑๐. ถ้าผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๗. ผู้จะซื้อมีสิทธิให้ผู้จะขายทำทีดินที่จะขายให้อยู่ในสภาพเดิม หรือมีสิทธิลดราคาค่าที่ดินลงตามส่วนแห่งความเสียหายแล้วแต่จะเลือก หรือถ้าผู้จะขายไม่ชำระค่าภาษีที่ดินตามสัญญาข้อ ๘. ผู้ที่จะซื้อมีอำนาจหักค่าที่ดินไว้เพื่อชำระค่าลดราคาที่ดินลงตามส่วนแห่งความเสียหายดังกล่าว หรือหักไว้ชำระค่าภาษีได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้จะขาย

ข้อ ๑๑. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบเนื้อที่ รังวัดสอบเขต หรือรังวัดแบ่งแยกรวมทั้งค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินที่จะซื้อขายตามสัญญานี้ ผู้จะซื้อเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น

ข้อ ๑๒. ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประพฤติผิดสัญญา หรือละเมิดข้อตกลงในสัญญานี้ ฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญามีสิทธิเรียกเบี้ยปรับได้เท่าที่จำนวนที่ตนต้องเสียไปเพราะเหตุประพฤติผิดสัญญาหรือละเมิดข้อตกลงในสัญญานี้ และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เว้นแต่ข้อผิดสัญญาหรือละเมิดนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

 

ลงชื่อ..………………… ………….ผู้จะซื้อ

ลงชื่อ……………….…………….ผู้จะขาย

ลงชื่อ………………....…….ผู้จะขาย

            ข้าพเจ้า นายสุธรรม วัชรานา อายุ ๕๑ ปี  อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๗ ถนนวิเชียร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  และ ข้าพเจ้า นางสาวจารุณี นวลขาว อายุ ๒๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๑๕  ถนน รพช. หมู่ที่ ๘ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีขอ รับรองว่าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินข้างต้นนี้ได้กระทำต่อหน้า ข้าพเจ้าโดยถูกต้อง

ลงชื่อ..………….……….………….พยาน

ลงชื่อ..…………………..………….พยาน